Twitter

Like

ติดตามเราได้ที่

เกี่ยวกับเรา

Freak Studio (ฟรีคสตูดิโอ)

คือทีมงานที่รวบรวมผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านการทำสื่อสมัยใหม่ (New Media) ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซท์ สื่อโฆษณาออนไลน์  มัลติมีเดีย พอดคาสท์ เราพร้อมจะให้บริการผลิตสื่อเหล่านี้ให้กับธุรกิจห้างร้านที่ตระหนักถึงกระแสของโลกธุรกิจยุคใหม่ที่ นับวันเทคโนโลยีจะทวีความสำคัญมากขึ้น นอกจากการออกแบบและพัฒนาสื่อแล้ว เรายังสามารถให้คำปรึกษาในการใช้สื่อสมัยใหม่ในแนวทางที่เหมาะสมกับผู้ใช้ได้อีกด้วย และด้วยหัวใจพร้อมบริการผู้ใช้ของเรา จึงทำให้มีบริษัทและองค์กรซึ่งเป็นที่รู้จักในสังคมไว้วางใจและใช้บริการของเรา เราเชื่อว่างานสื่อที่ดีจะทำให้ทุกฝ่ายล้วนมีความสุข ดังนั้นเราจึงทำงานโดยยึดถือหลัก “สร้างสื่อเพื่อสร้างสุข” อยู่เสมอ ซึ่งทางเราก็ได้โดยยึดถือการดำเนินแบบ กิจการเพื่อสังคม เป็นหลัก

กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

คือการดำเนินธุรกิจทั้งแบบแสวงหาผลกำไรและไม่แสวงหาผลกำไร โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการตอบแทนประโยชน์ ให้กลับคืนสู่สังคมเป็นหลัก อาจจะเป็นในรูปแบบการกระจายรายได้สู่สังคม หรือการแบ่งปันสิ่งต่างๆ ที่สามารถเอื้อเฟื้อให้แก่ส่วนรวม ซึ่งจะนำไปสู่การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิผลมากที่สุด เพราะ กิจการเพื่อสังคมหรือ Social Enterprise นั้น จะทำให้เกิดเครือข่ายที่สามารถแบ่งปันข้อมูลข่าวสารเป็นวงกว้าง จึงสามารถนำเอาข้อมูลข่าวสาร หรือวิทยาการต่างๆ ที่ได้รับการแบ่งปันในเครือข่าย มาใช้ให้เกิดประโยชน์อีกทอดหนึ่ง